Adatvédelmi tájékoztató

A Parketta Szakik tájékoztatja a https://parkettaszakik.hu/ oldalon böngészőket az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól és azok gyakorlásának módjáról.

1. Adatkezelő: Parketta Szakik

A Parketta Szakik adatkezelési gyakorlata az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik. A Parketta Szakik adatkezelési gyakorlata kialakítása során messzemenőkig betartja a vonatkozó hatályos jogszabályokat, különös tekintettel a  kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit.

2018. május 25. napján hatályba lépett az általános adatvédelmi rendelet (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; amelynek fő célja a személyes adatok feletti rendelkezés erősítése, illetve ezzel összefüggésben nagyobb fokú átláthatóság biztosítása az érintettek számára, ezzel biztosítva valamennyi EU tagállamban a személyes adatok egységesen magas szintű védelmét

2. A kezelt adatok köre

Ajánlatkérő és/vagy kapcsolati űrlap kitöltése esetén

  • név (kötelező)
  • email cím (kötelező)
  • telefonszám (kötelező)

Amennyiben az érdeklődő a formon keresztül kapcsolatba lép velünk, és ezekkel egyidejűleg nyilatkozik a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról, úgy a hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait a Parketta Szakik jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.

3. Az adatkezelés célja

A potenciális ügyfelek számára kapcsolatfelvételi és ajánlatkérési lehetőséget biztosít az oldal. Ez alapján a Parketta Szakik a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag alábbi célokból kezeli:

  • az érdeklődő számára a Parketta Szakik válasz emailben reflektáljon azok kérésére,
  • a Parketta Szakik szolgáltatásairól direkt marketing célú tájékoztatás nyújtása e-mailen vagy hírlevél küldésével,
  • ügyfél elégedettségi megkeresések, az ügyféligények pontosítását szolgáló kérdések küldése e-mailen,
  • piackutatás, piaci elemzések, statisztikák készítése,
  • illetve a számla kiállításához.

4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a https://parkettaszakik.hu/ oldalon érdeklődő vagy ajánlatot kérő önkéntes hozzájárulása.

5. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az érdeklődő esetén a válasz elküldésének napján kezdődik és az érdeklődő törlési kérelméig vagy az értesítéshez való hozzájárulás visszavonásáig tart.

6. A honlap üzemeltetője

A https://parkettaszakik.hu/ honlapot a Purple Online Media Kft. (székhely: 2144 Kerepes, Rózsavölgyi út 16., telefonszám: +36 70 8061 414, e-mail: info@purpleonlinemedia.eu) üzemelteti, a weboldal üzemeltetéséhez adatfeldolgozót vesz igénybe.

A Purple Online Media Kft. a szerverein tárolt, általa kezelt adatok vonatkozásában minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz az adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve a jogosulatlan megváltoztatása, megsemmisítése, felhasználása megakadályozása érdekében. A Purple Online Media Kft. által használt informatikai rendszer olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

7. Az érintettek jogai

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Parketta Szakik által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését. A regisztráció törlését az ügyfelek az adatokat bejelentkezés után saját maguk szerkeszthetik és lehetőségük van a teljes regisztráció törlésére is. Továbbá az parkettaszakik@gmail.com email címre megküldött levélben is kérhetik. A Parketta Szakik a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

Az elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket, ajánlatokat a Parketta Szakik a parkettaszakik@gmail.com vagy az info@parkettaszakik.hu címekről küldi ki. Ügyfeleink a hírlevelek alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani további hírlevelek küldését.
Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további e-mail hírlevelek küldését, illetve le akarja mondani valamely online szolgáltatást, úgy az összes, általa megadott e-mail cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.

8. Jogorvoslat

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

9. Egyéb tájékoztatás

A weboldalon található, más oldalakra navigáló linkekre kattintva az érdeklődő a weboldalt elhagyja, átlép a hivatkozott oldalakra és adatainak kezelése attól fogva ott történik. Ez a folyamat a böngészőprogram menüsorában kísérhető figyelemmel. A más oldalon megadott személyes adatok, vagy más oldalak üzemeltetői számítógépes rendszerében képződő, vagy általa gyűjtött technikai adatok kezeléséért a Parketta Szakik felelősséget nem vállal.